Právne upozornenia

 

SIRAIL

Street Park D Trans Aktivity

Ulica budúcnosti, 59154 Crespin

Pošty. contact@sirailgroup.com

PRÁVNE INFORMÁCIE. T
Výroba montovaných elektronických dosiek

Číslo SIRET: 50089554500019

 

administrátori

SIRAIL

Street Park D Trans Aktivity

Ulica budúcnosti, 59154 Crespin

Pošty. contact@sirailgroup.com

 

VLASTNÍK STRÁNKY

SIRAIL

Street Park D Trans Aktivity

Ulica budúcnosti, 59154 Crespin

Pošty. contact@sirailgroup.com

 

RIADITEĽ PUBLIKÁCIE
Riaditeľom publikácie je pán Olivier PIGANEAU ako prezident.

 

WEBOVÁ STRÁNKA PRÁVNYCH INFORMÁCIÍ
(upravené zákonom č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku) Počítače a sloboda: Informujeme používateľov, že osobné údaje získané od používateľov tejto stránky prostredníctvom formulárov sú určené na prevádzku lokality a nemôžu byť odovzdané tretím stranám. Podľa zákona o ochrane osobných údajov zo 6. januára 1978 majú užívatelia týchto stránok právo na prístup, zmenu a vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo je možné uplatniť kontaktovaním e-mailu na adrese: contact@sirailgroup.com.

 

UBYTOVANIE STRÁNKY
OVH, sídlo: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – Francúzsko.

 

ZODPOVEDNOSŤ
Vlastník preberá výhradnú zodpovednosť za poskytnuté informácie a služby. Spoločnosť SIRAIL sa však snaží v maximálnej možnej miere zabezpečiť presnosť a aktualizáciu informácií na tejto stránke, ktoré si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia opraviť obsah. ,

Tiež varuje návštevníka, že je na ňom, aby si overil informácie inými prostriedkami. Spoločnosť SIRAIL preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť: za akékoľvek nepresnosti, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa informácií dostupných na stránke; za akékoľvek škody spôsobené podvodným zásahom tretej strany, ktorého výsledkom je zmena informácií sprístupnených na stránke; a všeobecnejšie pre všetky škody, priame alebo nepriame, bez ohľadu na príčiny, pôvod, povahu alebo následky spôsobené prístupom komukoľvek na stránku alebo nemožnosťou prístupu k nej, ako aj použitie stránky a / alebo kreditu poskytnutého akýmkoľvek informáciám priamo alebo nepriamo od nich.

Okrem toho, ak nie je uvedené inak, práva duševného vlastníctva k dokumentom obsiahnutým na stránke a každý z prvkov vytvorených pre túto stránku sú výhradným vlastníctvom spoločnosti SIRAIL alebo jej dodávateľov, ktorí neudelujú žiadnu licenciu ani žiadne konzultovať stránku. Reprodukcia akýchkoľvek dokumentov publikovaných na stránke je povolená iba na výhradné účely na osobné a súkromné ​​účely, akékoľvek rozmnožovanie a akékoľvek použitie kópií na iné účely je výslovne zakázané. Akákoľvek reprodukcia alebo úplné alebo čiastočné zastúpenie tejto stránky akýmkoľvek spôsobom bez výslovného súhlasu spoločnosti SIRAIL je zakázané a predstavuje porušenie, ktoré je možné uložiť podľa článkov L 335-2 a nasledujúcich Kódexu duševného vlastníctva.

Úplné alebo čiastočné rozmnožovanie týchto značiek alebo týchto log vyrobených z prvkov stránky bez výslovného súhlasu spoločnosti SIRAIL je zakázané v zmysle článkov L.713-2 a nasledujúcich Kódexu duševného vlastníctva. Používateľ má právo na prístup, úpravu, opravu a vymazanie údajov, ktoré sa ho týkajú (článok 38 a nasl. Zákona „Informatique et Libertés“). Všetky ochranné známky uvedené na tejto stránke patria ich príslušným spoločnostiam.

Všetky produkty, logá a obrázky uvedené na stránkach tejto stránky sú majetkom príslušnej značky.

 

ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI
Informácie, ktoré spoločnosť SIRAIL bude získavať z dobrovoľnej registrácie e-mailovej adresy poskytnutej užívateľom, ktorá mu umožní prijímať dokumentáciu, aby sa dozvedela o akomkoľvek bode. Tieto informácie sa nikdy neoznamujú tretím stranám.

 

COPYRIGHT
Na túto stránku sa vzťahujú francúzske a medzinárodné právne predpisy o autorskom práve a duševnom vlastníctve. Akékoľvek zastupovanie, rozmnožovanie, modifikácia, komerčné použitie, ako aj akýkoľvek prenos na iné stránky sú zakázané, s výnimkou oprávnenia požadovať poštou na vyššie uvedenú adresu.

 

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY (ZODPOVEDNOSŤ)
Hypertextové odkazy na stránke smerujúce používateľov na iné webové stránky nezodpovedajú za obsah týchto stránok spoločnosti SIRAIL. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce nadviazať spojenie s www.sirailgroup.com z našich stránok, musí najprv požiadať o povolenie. Prepojenie na našu stránku nevyžaduje autorizáciu. Spoločnosť SIRAIL sa v tomto prípade zrieka akejkoľvek zodpovednosti. Ďakujeme používateľom stránok, že nás informujú o akýchkoľvek opomenutiach, chybách, opravách, a to zaslaním e-mailu na adresu: contact@everest-concept.fr

REALIZÁCIA STRÁNKY

Webové stránky spoločnosti EVEREST CONCEPT sa nachádzajú na adrese

7, rue Jean Jaurès 59192 Beuvrages